Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Senast uppdaterad: 2019-11-21

Flinks Juridiska Byrå (Flinks Juridiska Byrå EF och Flinks Juridiska Byrå AB) värnar om din personliga integritet. Denna policy innehållet information om hur vi använder personuppgifter som vi erhåller eller samlar in. Senaste och gällande version av policyn finns tillgänglig på www.flinksjuridiska.se.

Personuppgiftsansvarig

Flinks Juridiska Byrå EF (Ärende med enbart redov.tjänster och skatterådgivning) och
Flinks Juridiska Byrå AB (Juridiska och övriga ärenden)
Storgatan 26B
666 30 Bengtsfors
Tel 0531-12065
E-mail: petter@flink.se

Personuppgifter

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men om du inte gör det kan det medföra att vi inte kan genomföra uppdrag åt dig eller behandla din ansökan om anställning.

Flinks Juridiska Byrå behandlar personuppgifter för följande kategorier av registrerade:

Klienter, motparter och medparter

Uppgifter som behandlas
Namn, titel, adress, telefon, e-postadress, födelsedata/personnummer, identitetshandling, uppdragsbeskrivning, uppgifter om tillgångar och skulder, kundkännedomsuppgifter enligt penningtvättlagen, uppgift om tillgångars ursprung samt övriga erhållna uppgifter som krävs för att uppfylla skyldigheter enligt penningtvättslagen. Bokföring av klientmedel, fakturering och betalningsuppföljning. Underlag till deklarationer och skatterådgivning såsom skogskonto, tidigare gjorda avdrag och inköp m.m.

För juridisk person ovanstående uppgifter avseende kontaktperson och verklig huvudman.

Laglig grund
Fullgörande av avtal
Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen
Rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen
Flinks Juridiska Byrås berättigade intressen att försvara oss mot eventuella krav som ställs mot oss.

Lagringstid
10 år från senaste ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdraget natur. Kopior på avtal och andra upprättade juridiska dokument kan komma att lagras längre om det är praktiskt möjligt med enda syfte att fungera som en säkerhetskopia åt våra klienter. Om du inte önskar detta vänligen meddela oss.
Bokföring och faktureringsuppgifter lagras 7 år enligt bokföringslagen.

Övriga parter i ärenden

T ex motpartsombud, kontaktpersoner på myndigheter, banker och företag.

Uppgifter som kan behandlas
Namn, titel, adress, telefon, e-postadress, identitetshandling, uppdragsbeskrivning, kundkännedomsuppgifter enligt penningtvättlagen(avser endast ombud), uppgift om tillgångars ursprung samt övriga erhållna uppgifter som krävs för att uppfylla skyldigheter enligt penningtvättslagen (t ex intyg från banktjänsteman).

Laglig grund
Fullgörande av avtal
Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen
Rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen
Flinks Juridiska Byrås berättigade intressen att försvara oss mot eventuella krav som ställs mot oss.

Lagringstid
10 år från senaste ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av uppdraget natur.

Personer som väljer att kontakta Flinks Juridiska Byrå

Personer som kontaktar oss per telefon, e-post eller besök på kontoret eller på annat sätt för t ex kostnadsfri inledande rådgivning.

Uppgifter som behandlas
De uppgifter som personen lämnar vid kontakten och de uppgifter som vi inhämtar genom allmänt tillgängliga källor under kontaktens gång, t ex inhämtande av offentliga handlingar såsom registrerade bouppteckningar och fastighetsregisterutdrag.

Laglig grund
Rättslig förpliktelse enligt penningtvättslagen
Flinks Juridiska Byrås berättigade intressen att försvara oss mot eventuella krav som ställs mot oss.

Lagringstid
Upp till ett år från senaste kontakten eller enligt penningtvättlagen för det fall den är tillämplig.

Arbetssökande

Uppgifter som behandlas
De uppgifter som personen lämnar vid ansökan.

Laglig grund
Flinks Juridiska Byrås berättigade intresse att göra en korrekt rekrytering

Lagringstid
Under den tid rekryteringsförfarandet pågår. För det fall uppgifter har skickats in utan att en tjänst utannonserats lagras uppgifterna upp till tre år. Uppgifterna kan dock komma att lagras så länge en arbetssökande som inte anställts kan vidtaga rättsliga åtgärder på grund av rekryteringsförfarandet.

Delning av personuppgifter

Flinks Juridiska Byrå kan lämna ut personuppgifter till tredje part i de fall det är nödvändigt för att tillvarata klientens intresse, utföra ett uppdrag eller om utlämning krävs enligt lag.

Vi anlitar personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster inom IT, redovisning och ekonomi. Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättas för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker korrekt. Uppgifterna lagras enbart på servrar inom EU och EES.

Säkerhet

Flinks Juridiska Byrå vidtager lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, missbruk, förlust, ändring och förstörelse eller skada på personuppgifter. Flinks Juridiska Byrås medarbetare och leverantörer är bundna av sekretessavtal. Huvudsakligen kommer dina personuppgifter behandlas inom EU och EES. Om uppdraget kräver det kan dock uppgifterna komma att behandlas även utanför EU och EES.

Dina rättigheter som registrerad

Du har följande rättigheter som skall besvaras inom en månad efter att du begärt det och identifierat dig:

  • Rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia på dessa
  • Rätt att begära rättelse om dina personuppgifter är felaktiga
  • Rätt att begära radering av uppgifterna om behandlingen grundar sig på samtycke eller om dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt
  • Rätt att i vissa fall begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas. Rätt till begränsad behandling kan till exempel föreligga om du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. Du kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden utredning pågår om uppgifterna är riktiga eller ej.
  • Rätt att invända mot behandling som stöds av den rättsliga grunden berättigat intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
  • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för det ändamålet.
  • Rätt till överförande av personuppgifter i vissa fall till annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).
  • Om du har synpunkter på vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att inge klagomål över vår behandling till Datainspektionen.